Projekty ESF

V roce 2017 nám byly schváleny projekty:

Vybudování a provoz Dětského koutku; CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006238

Projekt byl zahájen dne 1. 6. 2017. Cílem projektu je Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v krajské pobočce a kontaktním pracovišti Úřadu práce v Hradci Králové. V budově ÚP bude zřízen Dětský koutek pro děti zaměstnanců/kyň a klientů/tek.

    – dne 7. 12. 2017 úspěšně proběhla kolaudace stavebních úprav Dětského koutku
    – dne 2. 1. 2018 byl zahájen provoz dětského koutku

fotodokumentace – stavební úpravy a vybavení dětského koutku

Provoz Dětského koutku na KPÚP v HK; CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006239

Jedná se o projekt navazující na projekt Vybudování a provoz dětského koutku, který byl plánován do 30. 6. 2018 a zaměřoval se především na stavební úpravy a vybavení dětského koutku. Navazující projekt Provoz Dětského koutku byl zahájen 1. 6. 2018 a zahrnuje samotný provoz již zbudovaného koutku.

Vzdělávání v rovnosti žen a mužů; CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006230
Dne 1. 8. 2017 byl úspěšně zahájen výše uvedený projekt s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006230. Projekt vychází z Vládní strategie pro rovnost žen a mužů pro léta 2014 – 2020. Zaměstnanci/kyně nefinančního partnera projektu – krajské pobočky ÚP v Královéhradeckém kraji (KPÚP KHK)  – zvýší své kompetence v oblasti genderové problematiky. V osvětové kampani bude zrealizováno 22 akcí směrem ke klientům a dalším aktérům trhu práce (TP) v 5-ti okresech KHK. Je ustanoven „Koordinátor rovnosti žen a mužů“ a bude vytvořen dokument „Plán genderové rovnosti“. Projekt je plánován na 20 měsíců, tj. do 31. 3. 2019.

Podpora z fondů EU je rozdělována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.